PRIVATLIVSPOLITIK

 1. Privatlivspolitik for medlemmer
 2. Privatlivspolitik for trænere, bestyrelse og administration
I menuen oppe til højre kan du finde Lyngby og Gentofte Gymnastiks holdoversigt under "Hold". Vi tilbyder mange hold inden for hver af stilarterne Akrobatik, Dansegymnastik, Modern, Motion, Parkour, Rytmisk Gymnastik, Springgymnastik, SPRÆL og Street. Holdene er spredt på forskellige undervisningssteder i Hellerup, Gentofte, Lyngby, Virum og Sorgenfri. Du kan læse mere om hvert enkelt hold ved at klikke dig ind på holdtyper i menuen. Vi håber du finder det hold du er interesseret i ellers så skriv til info@lg-gymnastik, vi sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du er i tvivl om hvor vi underviser, eller hvem vi er, kan du følge de to links forneden for at læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastiks undervisningssteder og trænere.
 

Privatlivspolitik for LG gymnastiks medlemmer
Senest ændret d. 12. maj 2021
 

LG Gymnastiks dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
 
LG Gymnastik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lyngby og Gentofte Gymnastik

Adresse: Adolphsvej 25 (indgang F), 2820 Gentofte

CVR: 26127912

Telefonnr.: 61715874

Mail: info@lg-gymnastik.dk

Website: www.lg-gymnastik.dk

 
Behandling af personoplysninger for medlemmer
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger: 

 • Almindelige personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger som navn, forældernavn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

  • I tilfælde af udmelding/afmelding af et hold, kan i visse tilfælde (jf. handelsbetingelserne) være tale om tilbagebetaling af delvist kontingent. I et sådan tilfælde, vil vi skulle modtage reg. og konto nr. via foreningens mailadresse. 

  • Ved eksempelvis opvisningsrejser mv. behandler vi cpr. nr. og helbredsskema for den rejsende gymnast. 

  • Ved ansøgning om frikontingent, behandles informationer om eks. civilstatus. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

 
Formålene: 
Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt 

 • Administration af din relation til os

 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

 • Afholdelse af sociale arrangementer og events

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med en gymnastikaktivitet

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Nogle trænere vælger at oprette grupper på sociale medier til deres hold. I den forbindelse har vi udarbejdet nogle retningslinjer til trænerne for brug af disse grupper. Trænerne gøres opmærksom på disse i forbindelse med ansættelse og sæsonstart.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
 
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Foreningen gør brug af eksterne leverandører og samarbejdspartnere til at administrere opgaver af forskellig karakter for foreningen. Dette indebærer i nedenstående tilfælde at de eksterne leverandører har/får adgang til nogle personoplysninger. For at sikre disse oplysninger, har foreningen indgået databehandleraftaler der opfylder de nye lovkrav (pr. 25.05.18) i persondataforordningen, med de pågældende virksomheder og organisationer som er databehandlere for foreningen.
 
Conventus

 • Formål: For at kunne kontakte medlemmer og disses forældre, for at kunne opkræve kontingent

eMailPlatform

 • Formål: For at kunne udsende nyhedsbrev til foreningens medlemmer og trænere

 
I forbindelse med ansøgning om friplads videresendes dele af ansøgningen til DGI, for ansøgning om tilskud til kontingentet. 
 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 
Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 
 
 
Opbevaring og behandling af foto og videoer
Ved tilmelding til et hold i LG Gymnastik, accepterer du samtidig, at der må tages fotos og video af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Dette kan være situationsbilleder/-videoer af enkeltpersoner eller grupper af gymnaster samt portrætbilleder af hold. Billeder og video opbevares i internt arkiv og kan blive vist på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook, Youtube, Lokalaviser mv. Ønsker du ikke at gymnasten figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre gymnasten opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til fotografering af gymnastikholdet (disse udleveres til holdet på papir).
 
 
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse 

 • Retten til sletning 

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Privatlivspolitik for LG gymnastiks trænere, bestyrelse og administration 

Senest ændret d. 12. maj 2021

 

LG Gymnastiks dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
 
LG Gymnastik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lyngby og Gentofte Gymnastik

Adresse: Adolphsvej 25 (indgang F), 2820 Gentofte

CVR: 26127912

Telefonnr.: 61715874

Mail: info@lg-gymnastik.dk

Website: www.lg-gymnastik.dk

 
Behandling af personoplysninger for trænere, bestyrelse og administration
Vi behandler følgende personoplysninger:
Træneroplysninger: 

 • Almindelige personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger som navn, evt. forælder navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, undervisningsrelevante uddannelser.

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

  • CPR nummer

  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

  • Konto nr. til lønudbetaling

  • Information om eventuelle skader/helbredsforhold der har betydning for virke.

 
Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  

 • Politiet, straffeattest (indhentelse af børneattest) 

 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

 
 
Formål med behandling af oplysninger på trænere, bestyrelse og administration: 

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 • Administration af din relation til os

 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 

 • Afholdelse af sociale arrangementer og events

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 

 • Brug af cheftræneres e-mailadresser på foreningens hjemmeside, til brug for medlemmer der har konkrete spørgsmål til et eller flere hold.  

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med en gymnastikaktivitet

 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om trænere og bestyrelse til disse, for at trænere og bestyrelse kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kontaktoplysninger i en periode efter din fratrædelse fra foreningen.

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Nogle trænere vælger at oprette grupper på sociale medier til deres hold. I den forbindelse har vi udarbejdet nogle retningslinjer til trænerne for brug af disse grupper. Trænerne gøres opmærksom på disse i forbindelse med ansættelse og sæsonstart.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
 
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Yderligere gør foreningen brug af eksterne leverandører og samarbejdspartnere til at administrere opgaver af forskellig karakter for foreningen. Dette indebærer i nedenstående tilfælde at de eksterne leverandører har/får adgang til nogle personoplysninger. For at sikre disse oplysninger, har foreningen indgået databehandleraftaler der opfylder de nye lovkrav (pr. 25.05.18) i persondataforordningen, med de pågældende virksomheder og organisationer som er databehandlere for foreningen. 
 
Dataløn

 • Formål: For at kunne udbetale løn til lønnede trænere

Conventus

 • Formål: For at kunne kontakte trænere og sørge for tilknytning til korrekte sæsonhold.

GoMinisite

 • Formål: For at give medlemmer mulighed for at finde korrekte kontaktperson i forbindelse med specifikke hold/situationer, samt dokumentere at vi har et professionelt trænerteam (med relevante kurser og uddannelser)

E-signatur

 • Formål: For digitalt at kunne få underskrevet ansættelseskontrakter mv.

eMailPlatform

 • Formål: For at kunne udsende nyhedsbrev til foreningens medlemmer og trænere.

Skandia

 • Formål: For i tilfælde af aftale om sundhedsforsikring, at registrere træneren, bestyrelse, administration i Skandia​.

Planday

 • Formål: For at trænere kan have adgang til deres ugentlige skema for hvilke hold de underviser, kunne overtage for andre og for at der kan laves løn til Dataløn.
 DGI og GymDanmark
 • Formål: For at trænere kan blive tilmeldt relevante kurser og uddanne sig.
Holdsport
 • Formål: For at kunne informere trænere om arrangementer, hold, haller, kostumer og redskaber

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
For alle trænere er det gældende at vi til intern planlægning og organisering af igangværende og kommende sæson, opbevarer sæsonprogrammer med info om hold, trænere og undervisningssted, samt lønniveau. Disse dokumenter vil blive slettet efter den pågældende sæson er slut. 
 
Ulønnede trænere: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
 
Bestyrelse og lønnede trænere: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 
Opbevaring og behandling af foto og videoer
Som træner, bestyrelse eller administration i LG Gymnastik, kan der under arrangementer og andre fælles aktiviteter tages fotos og video af dig, for netop at vise foreningens aktiviteter. Dette kan være situationsbilleder/-videoer af enkeltpersoner eller grupper samt portrætbilleder af hold. Billeder og video opbevares i internt arkiv og kan blive vist på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook, Youtube, Lokalaviser mv. Herudover vil du som træner, bestyrelse og administration, få taget et portrætbillede, som vil fremgå af hjemmesiden. Der tages hvert år et holdbillede på alle hold (med trænere), som udover at blive bevaret i internt arkiv, vil blive uddelt på holdene i papirform.   
 
 
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Ved at klikke på menuen oppe til højre kan du under "Hold" se oversigten over de hold Lyngby og Gentofte Gymnastik tilbyder. Du kan frit kigge på alle holdene og i bunden af deres sider står der en mere uddybbende beskrivelse af dem. Der er bl.a. også videoer hvor du kan se mere omkring holdet. Det er også på holdets side at man tilmelder sig. 

Hvis du på noget tidspunkt har spørgsmål kan du skrive til os her.
OM LG
Her kan du læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastik Forening og lære om os og vores indflydelse på børn i Gentofte og Lyngby kommune. 
KONTAKT OS
OM LG
Her kan du læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastik Forening og lære om os og vores indflydelse på børn i Gentofte og Lyngby kommune. 
KONTAKT OS
Medlem af:
Sponsorer:
Lyngby og Gentofte gymnastik (Lyngby Gymnasterne) | Adolphsvej 25 | 2820 Gentofte | info@lg-gymnastik.dk